МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН И ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР - МАКЕДОНСКА ВИДЕЛИНА
Вие сте тука: Почетна страна » Политика » Поквалитетно ќе се работи

Поквалитетно ќе се работи 

politika2

НАПРАВЕН И СЕ ПОСЛЕДН ИТЕ ПОДГОТОВКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

Начинот на спроведување и организирање на изборите на националните совети и многу технички прашања кои ќе ги олеснат предизборните активности и самите избори беа главна тема на состанокот одржан во Панчево.

Со цел изборите за националнитена АП Војводина, но и посетата на совети подобро да сеПанчево. подготват и поминат во демократска-Го запознав државниот секретар атмосфера, по иницијативасо сите моменти и елементи со кои на претседателот насе соочуваме на самиот терен пред сѐ Националниот совет на МНМ, Борчепри анимирањето на Македонците Величковски, во Панчево, на осмиза запишување во посебниот избирачки август, е одржан состанок на којсписок. Во таа насока се договоривме, присуствуваа државниот секрeтар накако и досега, заеднички Министерството за државна упава ида дејствуваме и да ги испочитуваме локална самоуправа, Иван Бошњак ироковите кои се одредени, рече делегација од НС на МНМ составенапретседателот на Советот, Борче од претседателот на Советот и директорот Величковски. на НИУ„МИИЦ”, ВикторЗаконот за националните малцинства Шеќеровски. Главна тема на состанокотима јасни правила кои ги одредуваат беше начинот на спроведувањеактивностите за изборите на и организирање на изборитенационалните совети. Важно е да се на националните совети, но се разговарашепочитуваат роковите, заклучено е на и за многу технички прашањасостанокот. Изборите ќе се одржат кои ќе ги олеснат предизборнитена 26 октомври, а на 18 август, врз активности.основа на запишаниот број на избирачи .

Низ еден конструктивен дијалогво посебниот избирачки список отворивме одредени прашањаќе се одреди на кој начин кое национално кои од техничка страна се поставуваатмалцинство ќе го избере во рамките на организацијатасвојот национален совет. И државниот за престојните избори. Разменивмесекретар на Министерството и искуства кои беа стекнати на изборитеза државна упава и локална самоуправа, во 2010 година, истакна наИван Бошњак и претседателот крајот на состанокот, државниот секретарна Националниот совет на на Министерството за државнаМНМ, Борче Величковски се надеваат управа и локална самоуправа,дека изборите за националните Иван Бошњак.совети ќе покажат еден нов квалитет, Оваа министерство досега излегувалоедна нова демократија и дека во пресрет на сите барањапо изборите уште поквалитетно ќе кои ги поставиле малцинствата,се работи на зачувување на идентитетот тоа го потврдуваат низата состаноцина малцинствата во Република одржани на територијата Србија.

Лилјана Лазареска

Add a Comment