МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН И ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР - МАКЕДОНСКА ВИДЕЛИНА
Вие сте тука: Почетна страна » Култура » Поимник на предрасуди

Поимник на предрасуди 

georgievski

ЕВРОПЕИЗАЦИЈА

Европа нема ниту еден квадратен сантиметар, на кој да не бил кастриран, декопиран, ослопен, расчеречен, изгорен, раскостен некој човек! И сега Европа повти да се горилизира од Балканот, кој самата толку обилно го горилизираше. Не е ли време да се припитомиме?

КУРШУМ

Кога се раѓа Македонец, се истрелува куршум: кога тогаш ќе се сретнат. Богомил Ѓузел

Куршумот е иструмент кој се движи по една балистичка пате- ка во вид на лак.Извршената работа од страна на куршумот, е обратно пропорционална со должината на таа патека, под услов да е добро насочен, односно нанишанет. Најкратка па- тека и најдобра насоченост се постигнув во случаите на са- моубиство! Ова е најсовемено изведен диказ за суштината на куршумот како функција. Истовремено, ова е најсовемен до- каз за тезата дека усовршувањето на технологијата од страна на Homo Sapiens Sapiens, без досега видливи кочници, пред се од човечки аспект, води до неговото самоуништување. До потчовечко општество. Зшто, колку човекот се усовршува, значи колку поуспешно тој го обликува инструментот, толку и самиот инструмент го обликува, односно го усовршува чове- кот на свој начин. Така човекот станува идеален отпечаток на сопствената summa tehnologiae.И како што математиката ба- ра нови модели за да може да ги следи и изразува интуирања- та на теоретските физичари за суштината на космосот, и за те- оријата на сето како единствена законитост на неговото по- стоење, така и умот треба да побара нови модели за излез од овој маѓепсан круг.Наместо тоа, човекот трча во круг, мисле- јќи дека напредува.Ако за пример на таквото трчање го  еме- ме развојот на технологијата на оружјето наназад:  идроген- ска бомба, атомска бомба, бакерилошко оружје, отро ни гасо- ви, ракетна артилерија, хаубици и мерзери, авионс и и рачни бомби, тенкови, митралези, пушки, револвери, ку ури, сабји јатагани, копја, стрели… Ќе видиме дека човек т се усовршу- вал ек поненцијално. Кога се работи за развојот на оружјето, неговите  тапки се нај- длабоко втиснати врз патот, и најуверливо сведо ат за сиуцид- носта на тоа движење. На денешниот степен  а развојот на оружјето, жртвата стнува наполно импресионал а, виртуелна, а тоа важи и за џелатот, како и самите се во за луда дека ед- ниот е само џелат, а другиот е само жртва и о ратно. Жртва- та со својата претходна морална и интелектуа на индоленци- ја кон сопствената судбина, сами си го бараат џе атот, надева- јќи се дека со тоа и самите еднаш ќе успеат да ста ат џелат, до- дека џелатот за нив е само една остварена амби ија на жртва- та?! Тука е интересно да се помогне дека во анг искиот јазик, во таа денешна lingua fianca, зборот нишанење, или нацелува- ње, прицелување, гласи – to aim, а тој збор се к рени на фран- цускиот глагол да пожелаш, да посакаш – aimer.  ттука, истиот збор to aim, во англискиот значи и да посакаш.! Знчи кога ни- шанот од пушката ќе нацели некого, нишанџијат , изворно, го посакува / нишанетиот. Жртвата не ја сакаме само мртва, туку и наша. Ете како Ерос и Танатос ги поткопувале јаз ците човечки. Нашиот живот, значи, започнува со истрел, а з вршува со до- стрел. Жално. Ние се сметаме за технолошки п супериорни од дивјаците само затоа што сме понаситени од нив  а не гледаме дека всушбост сме попримитивни од бив, и тоа таму каде што се тие далеку помудри од нас. Ако веќе воено  ме ги победи- ле благодарение на нашата технолошка суперио ност, а ника- ко благодарение на нашата храброст, зошто тог ш сме го екс- терминирале? Затоа што сме се уплашиле од н шата мудрост, толку несвзлива со нашата глупост.Откако го е серминиравме, од нив го грабнавме најмачлку вредниот плен : зл тото. Тоа ос- вен што беше грешка, беше и  ушта глупост. Од проста причина, што тие би ни го дале зл тото на пода- рок и без да ги екстерминираме, Требало да з меме од наша- та мудрост, која започнува со презирот кон та у некаков ме- тал, колку и да е жолт и колку и да е блескав, blink  blink, тој. А мудроста би ни ја дале исто толкава радост кол ава е нивната мудрост. Арно ама, со тоа и ние ќе сме станале  ивјаци, нели? Така ќе ви одговори секој имбецил одбран од вас добровол- но да ја решава вашата судбина. Ако на тоа му одговорите да се обиде да се самозастрела со стрела, намест  со револвер, ќе помисли дека сте кретен, зашто ништо нема да разбере од вашата порака Лхемијата се уште живее. Откак  еднаш ја по- гребавмењ поради тоа што не ни ги исполни  ашите фетиши- стички надежи оловото да ни го престори во злат , сега пак ја враќаме базад нејзината бизарна технологија, и тоа во обрат- на смисла: од олово (куршумот е главно оловен, не најмалку и етимолошки гледано) – правиме злато. Златото, к га е наше, го сметам  sui generis. А кога е туѓо, за грабнато од нас. Заклучок: се огаш кога ис- трелуваме оловен к ршум, го истрелуваме со  адеж,  амера и цел, да ни донесе злато.

КУЧИЊА

Кучињата умеат да бидат мали животни. Освен кога се луѓе. Ова важи и за крокодилите.

МАКЕДОНЕЦ

Да биде Македонец – пред се и над се друго e – естетски чин.

МОЌ

Моќта е секаде присутна, зашто секадеприсутноста е нејзи-ниот услов. Секадеприсутноста е и моќ, по дефиниција. Моќ-та, значи е алка, а нема синџир без алки.

Add a Comment