МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН И ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР - МАКЕДОНСКА ВИДЕЛИНА
Вие сте тука: Почетна страна » Политика » Мирот нема алтернатива

Мирот нема алтернатива 

Boris-Tadic

На седницата на Собранието на Србија, Тадиќ порача дека состојбата на Северот на Ко- сово и Метохија е тешка и драма- тична, зашто секој конфликт на За- падниот Балкан може да прерасне во насилство со човечки жртви. „Кога ќе кажам дека Србија нема да води војна, сметам дека ја из- говарам реченицата која секој по- литичар секое утро мора сам себе да си ја каже. Секоја друга речени- ца е опасна, зашто ја легитимизи- ра војната како средство за реша- вање на проблемот на просторот на западниот Балкан“ истакна Та- диќ. Тој рече дека им се придружу- ва на мнозинството жители на за- падниот Балкан кои веруваат де- ка единствено мирољубувата по- литика е политика на иднината и дека таквата политика нема ника- ква алтернатива.

Србија Борис  адиќ изјави дека најзн  ајна цел на Србија е  а го зачува мирот   ашто ед  с вено мирољубивата  ол тика може да г  д несе резултатот    бо бата за заштита     нтер сите на   би а   срп киот народ.

Ставот дека Срби- ја е земја на мирот и гаранција на мирот во регионоте, како што об- јасни, е најсилната аргументација кога настапува пред меѓународни- те институции. Ако е спротивното, политиката на Србија, како што нагласи, мо- ментно би отстапила од своите инетереси, а доказ за тоа се 90-ти- те години на минатиот век, од кои мора да се извлечат поуки. „Ако не извлечеме поуки, пов- торно новите генерации ќе бидат казнети и животите на вашите де- ца ќе им бидат изложени на опа- сностите ако не пронајдеме инакви решенија за проблемите“, им пора- ча Тадиќ на пратениците, кои од него, во текот на собраниската рас- права, бараа да отстапи од принци- пиелната мирољубива политика. Одгаварајќи на таквите забеле- шки, Тадиќ им забележа на сите тие кои оставаа било каква дилема за тоа дали оставаат простор за ре- шавање на проблемот на Србија. „Србија нема да војува. Самата идеја – насилство во Србија секогаш мора да биде политички нападната и не смее да остави било каква не- дореченост во врска со тоа“, истак- на Тадиќ, и додаде дека со војна никој не може да ги заштити жителите на Косово и Мето- хија, а тоа, спротивно, мо- же да се направи само со мир и со постојани рас- чинувања на оние кои повикуваата на војна и насилство. Тадиќ потсети дека проблемот на Косово и Метохија има регионална и глобална димензија и дека можел да биде погоден со вери- жна реакција доколку во покра- ината би избил нов конфликт. Признавајќи дека понеко- гаш меѓународните заеди- ци ја охрабруваат Пришти- на , па затоа и тие го имаат делот од одговорноста за со- стојбата. „Ако се докаже дека тоа е вистина, дека за- ради некој случај (ше- фот на Еулекс Гзави- је) де Марњак, рекол дека Еулекс го по- читува такана- речениот устав на Косово, то- гаш тој изле- гол од манда- тот“, рече Та- диќ и додаде дека пробле- мот на Косово мора да би-де решен со дијалог, дека мора да се води борба за легитимизација на нродите во регионот. Непреста- но да се инсистира на статусно неу- тралниот мандат на меѓународни- те институции на Косово и на ин- теграцијата на Србија и на сиот ре- гион во ЕУ. „Ќе мораме да се концентрираме конфликтот околу административ- ните преоди да добие рационална форма и да се продолжи дијалогот, зашто само низ дијалог сите жи- тели на овој простор ќе можат да имаат иднина, а сите заедно ќе мо- ра да имаат иднина во ЕУ“, заклу- чи Тадиќ, во Собранието, а на сите партии во Србија им порача дека прашањата за Косово и Ме- тохија не е и нема да би- де влог во изборните кампањи и дека си- те кои на тоа сме- тале однапред себе се осудиле на не- успех во полити- Председателот на ката. М. В.

2 Responses to Мирот нема алтернатива

  1. Richard Miles

    Quisque justo tellus, commodo non tincidunt vel, suscipit at mauris. Ut cursus lacus vitae lorem ultricies ultricies. Aliquam nec leo sed lorem molestie semper vel laoreet risus.

     
  2. Barry Cuda

    Nam laoreet, tellus fermentum hendrerit auctor, ante eros egestas lacus, vitae tristique purus lorem sit amet risus. Aliquam molestie lectus sed arcu accumsan vel bibendum nisi ultrices.

     

Add a Comment